นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23 มกราคม 2565

เว็บไซต์นี้เป็นของและดำเนินการโดยแซดพี เทอราพิวติกส์ (ZP Therapeutics)ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งของบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัดในประเทศไทย (“ซิลลิค ฟาร์มา”, “ของเรา” หรือ “เรา”) การเข้า และ/หรือการใช้งานหน้าต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ในฐานะผู้ใช้งานของเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้.

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดวิธีการที่องค์กรต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัทซิลลิค ฟาร์มา (ดูรายชื่อองค์กรของเราบางส่วนได้ที่ส่วนที่ XIV (ติดต่อเรา) ข้างล่างนี้) (ซึ่งต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เรียกรวมกันว่า “ซิลลิค ฟาร์มา”, “ของเรา” หรือ “เรา”) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกับเรา.

หากท่านไม่ตกลงตามการใช้นโยบายข้างต้น กรุณาหยุดการใช้งานและออกจากเว็บไซต์นี้ทันที.

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดแนวปฏิบัติทั่วไปของเราที่เกี่ยวกับการรวบรวม, การใช้งาน, การเปิดเผยข้อมูล (ซึ่งต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เรียกว่า “การประมวลผลข้อมูล”) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้ผ่านทางเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, แพลตฟอร์ม, แบบฟอร์ม, ผลิตภัณฑ์, บริการ หรือเพจโซเชียลมีเดีย หรือช่องทางอื่นใด (ซึ่งต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”), หรือเมื่อท่านสื่อสารกับเรา และ/หรือ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราผ่านสื่อและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายเรื่องสิทธิของท่านและทางเลือกต่าง ๆ ที่มีให้แก่ท่านเกี่ยวกับการใช้งาน, การเข้าถึง และวิธีการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกด้วย ในกรณีที่แพลตฟอร์มของเรามีลักษณะหรือมีประเด็นที่เฉพาะเจาะจงอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะกำหนดเรื่องนั้นไว้ในภาคผนวกที่เฉพาะเจาะจงท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การอ้างอิงถึงคำว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ในนโยบายนี้ให้หมายความรวมถึงภาคผนวกเช่นว่านั้น.

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ , “ข้อมูลส่วนบุคคล” โดยทั่วไปให้หมายความถึงข้อมูลใดที่สามารถนำมาใช้โดยตรงหรือโดยอ้อม (ยกตัวอย่าง รวมกับข้อมูลประเภทอื่น ๆ ที่เราอาจมีสิทธิเข้าถึง) ในการระบุตัวบุคคล (ได้แก่ “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”). กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลในแต่ละประเทศอาจมีคำจำกัดความที่ต่างกันในเรื่องนี้และเพียงเท่าที่คำจำกัดความของเราที่ใช้ในนโยบายนี้ขัดต่อกฎหมายนั้น ให้นำคำจำกัดความที่มีความเคร่งครัดกว่ามาใช้บังคับ.

I.      การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ในระหว่างที่ท่านมีการติดต่อกับเรา เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านหรือบุคคลอื่นใดตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรณีที่อาจเกิดขึ้นเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่เราโดยสมัครใจ หรือในกรณีจำเป็น เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจากบุคคลภายนอกหรือจากสาธารณะ.

ในการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเราหรือโดยการที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์ม เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

  • ข้อมูลการติดต่อส่วนบุคคลที่รวมถึงชื่อ, ที่อยู่ในการส่งจดหมาย, ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, รายละเอียดเครือข่ายทางโซเชียล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ;
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของท่าน;
  • ข้อมูลการเข้าสู่บัญชีที่รวมถึงหมายเลขประจำตัวการเข้าสู่บัญชี/ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, ชื่อหน้าจอ, รหัสผ่านในรูปแบบที่กู้คืนไม่ได้ และ/หรือ คำถามและคำตอบในการรักษาความปลอดภัยของท่าน;
  • ข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจที่รวมถึงอาชีพ, ตำแหน่ง และข้อมูลนายจ้างของท่าน;
  • ข้อมูลที่เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง, สัญชาติ, รายละเอียดในบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของท่าน;
  • ข้อมูลประชากรและความสนใจ รวมถึงวันเกิด, อายุ, เพศ, สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, ผลิตภัณฑ์และบริการที่ชื่นชอบ, ข้อมูลการซื้อสินค้า และข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนหรือวิถีชีวิตของท่าน;
  • ข้อมูลการทำธุรกรรมและข้อมูลทางการเงิน รวมถึงบัญชีธนาคารและรายละเอียดบัตรที่ใช้ชำระเงินต่าง ๆ, การชำระเงินให้แก่และจากท่าน และรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่ท่านเคยซื้อหรือได้รับจากเรา;
  • ข้อมูลทางเทคนิคที่รวมถึงที่อยู่โปรโตคอลอินเตอร์เน็ต (IP), ประเภทระบบปฏิบัติการ, ประเภทและรุ่นเว็บเบราว์เซอร์, ข้อมูลอุปกรณ์ของท่าน และข้อมูลที่รวบรวมผ่านการใช้โปรแกรมคุกกี้;
  • ข้อมูลการใช้งานที่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา;
  • ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสารซึ่งรวมถึงตัวเลือกของท่านในการรับสื่อการตลาดจากเราและบุคคลภายนอกของเราและตัวเลือกของท่านในการรับการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ;
  • รูปถ่าย, การบันทึกเสียงและภาพของท่านที่จัดทำหรือบันทึก ณ สถานประกอบการของเรา และ/หรือ ในระหว่างการจัดงานต่าง ๆ ของเรา ;
  • ข้อมูลสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์;
  • การสนทนาของท่านกับเรา (โดยผ่านการส่งข้อความพูดคุยหรือโทรศัพท์ด้วยตนเอง) เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารของเรา และ
  • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือตามที่แจ้งให้ท่านทราบ ณ จุดที่มีการปฏิสัมพันธ์กับเรา .

เว้นแต่จะต้องห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะแจ้งท่านก่อนที่จะมีการรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและดำเนินการให้ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่านหากเราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน.

เนื่องจากความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมากนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่เรา กรุณาแจ้งทางเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถปฏิบัติได้หากมีความไม่ถูกต้องใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน.

หากท่านมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ของบุคคลอื่น ๆ แก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างใด ๆ ท่านรับรองและรับประกันต่อเราว่า บุคคลนั้นได้มอบหมายให้ท่านกระทำการในนามเขาและได้ตกลงให้ท่านสามารถ :

  • ให้ความยินยอมต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามบุคคลดังกล่าว;
  • รับคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลอย่างใด ๆ ในนามบุคคลดังกล่าว และ
  • รับประกันว่า ท่านได้รับความยินยอมของบุคคลดังกล่าวให้เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวหรือมีสิทธิอนุญาตให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว.

โดยทั่วไป เนื่องจากแพลตฟอร์มของเราไม่ได้ตั้งผู้เยาว์เป็นกลุ่มเป้าหมาย เราจึงไม่ยินยอมรับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ ในกรณีบริการที่เฉพาะเจาะจงที่เราดำเนินการนั้นมีความจำเป็นต้องรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ กรณีนี้จะกำหนดไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงในภาคผนวกท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีเช่นว่านั้น เราจำเป็นต้องให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์นั้นให้ความยินยอมต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ของเรานั้น.

II.     แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลนั้นได้มาจากแหล่งที่มาที่ชอบด้วยกฎหมายและโปร่งใส รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

  • ผ่านการเข้าถึงหรือการใช้งานของท่านในแพลตฟอร์มของเรา;
  • เมื่อท่านมีส่วนร่วมในคำขอเสนอราคาหรือใบเสนอราคาของเรา, ลงทะเบียนเป็นผู้ขายหรือผู้ให้บริการกับเรา และ/หรือ ส่องมอบข้อมูลอื่นใดแก่เราในระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเรา;
  • เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา ;
  • เมื่อท่านค้นดู, สั่งซื้อ, ซื้อ หรือสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของเรา ;
  • เมื่อท่านสมัครเข้าร่วม และ/หรือ ได้เข้าร่วมในแผนงานการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย, การให้ความช่วยเหลือทางด้านการดูแลสุขภาพ, โครงการช่วยเหลือผู้ป่วย และใบสั่งยาของผู้ป่วย ;
  • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือจดหมายโต้ตอบใด ๆ ที่เราได้รับมาจากท่าน ;
  • เมื่อท่านติดต่อเรา และ/หรือ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราผ่านสื่อและช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ และมีการปฏิสัมพันธ์โดยตรงและโดยอ้อมอย่างใด ๆ กับเรา ;
  • เมื่อมีการกรอกคำขอหรือแบบฟอร์มใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกรรมหรืออื่น ๆ ;
  • เมื่อท่านเข้าร่วมในการจัดงาน, การจับสลากชิงรางวัล หรือการแข่งขันต่าง ๆ ที่เราจัดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านทางบุคคลภายนอก;
  • เมื่อมีการกรอกแบบสำรวจใด ๆ ที่เราส่งถึงท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย;
  • วิดีโอหรือการบันทึกเหตุการณ์ในการจัดงาน และ/หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ณ สถานประกอบการของเรา;
  • ข้อมูลจากแหล่งที่มาที่สามารถหาได้ทั่วไปที่เรารวบรวมตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เช่น ข้อมูลที่ท่านเผยแพร่, ข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลมีเดีย, สารบบ, ป้ายต่าง ๆ;
  • ข้อมูลที่เราได้มาจากบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน่วยงานรายงานข้อมูลเครดิต, หน่วยงานที่ควบคุมกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย, ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ;
  • บริษัทที่เกี่ยวโยงกันกับเรา, ผู้รับจ้าง, ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก และคู่ค้าทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องของเรา ;
  • ผู้ให้บริการหรือคู่ค้าทางการตลาด และ
  • กลุ่มรายชื่อในการส่งจดหมาย .
III.    หลักการพื้นฐานทางกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราต้องมีหลักการทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยเหตุนี้ เราจึงอาศัยหลักการทางกฎหมายอย่างน้อยหลักการใดหลักการหนึ่งดังต่อไปนี้ในการดำเนินการเช่นนั้นเป็นสำคัญ:

  • ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่แจ้งนั้น;
  • ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลเป็นการอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามขั้นตอนก่อนที่จะเข้าทำสัญญาใด ตามการร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล;
  • ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับเรา ;
  • ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงชีวิตและสุขภาพ;
  • ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อสนองตอบเหตุการณ์ฉุกเฉินในประเทศหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความปลอดภัย หรือ;
  • ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องฐานความจำเป็นตามกฎหมายเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรม บุคคลภายนอกผู้ได้รับการเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่ในกรณีที่สิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการการคุ้มครองตามกฎหมายในประเทศสำคัญกว่าผลประโยชน์นั้น.

โดยทั่วไปเราอาศัยหลักการให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ข้อมูลวัตถุประสงค์ร่วมกันบางประการและหลักการทางกฎหมายสำหรับการที่เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้ระบุอยู่ตามตารางข้างล่างนี้:

วัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐานทางกฎหมาย
  • สร้างและจัดการบัญชีของท่าน (ในกรณีที่ใช้บังคับ) .
  • สร้างและจัดการบัญชีของท่าน (ในกรณีที่ใช้บังคับ) .
  • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ท่าน รวมถึงดำเนินกระบวนการคำสั่งซื้อของท่าน.
  • ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย, บริการให้ความช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพ, ข้อมูลการนัดหมายและใบสั่งยาของผู้ป่วย รวมถึงจัดหา, บริหารและจัดการแผนงานการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน .
  • ให้ส่วนลด, โบนัส, เงินคืนและสิ่งทำนองเดียวกันนี้แก่ท่านสำหรับคำสั่งซื้อและการจัดซื้อของท่าน .
  • ให้ความช่วยเหลือในเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการของเรา.
  • ติดต่อและสื่อสารกับท่าน รวมถึงตอบรับคำร้องขอ, ข้อสงสัยของท่าน และให้ข้อมูลสถานะคำสั่งซื้อปัจจุบันของท่าน.
  • สื่อสารข้อมูล, ประกาศ และข้อมูลปัจจุบันต่าง ๆ .
  • ดำเนินการตามคำร้องขออื่นใดที่ท่านอาจได้ยื่นไว้กับเรา.

ในกรณีที่เราจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน.

ในกรณีจำเป็นในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย.

ในกรณีที่เป็นฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของเราในการทำให้แน่ใจว่า การส่งมอบบริการที่ร้องขอจากเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสม.

  • จัดการกับประเด็นเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และติดต่อและสื่อสารกับท่านในเรื่องประเด็นเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น.
  • ดำเนินกิจกรรมการแก้ไขเยียวยาต่าง ๆ .
  • แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ หรือสอบสวนข้อร้องเรียนใด ๆ ที่ท่านมีขึ้นหรือมีขึ้นต่อท่าน.

ในกรณีจำเป็นในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย.

ในกรณีที่เป็นฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของเราในการทำให้แน่ใจว่า ข้อร้องเรียนนั้นได้รับการสอบสวนและแก้ไขปัญหาตามสมควร.
  • ดำเนินการรายงานเหตุการณ์ร้ายแรงและความปลอดภัยในเรื่องผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ
  • ปรับปรุงเรื่องการดูแลและความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เกี่ยวกับการใช้ยาและบรรดาการแทรกแซงการรักษาทางการแพทย์และบุคลากรการแพทย์ .
  • ปรับปรุงเรื่องสาธารณสุขและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการใช้ยา .
  • ตรวจหาปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ยาและสื่อสารในเรื่องข้อวินิจฉัยต่าง ๆ อย่างทันการ .
  • ส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัย, มีเหตุผล และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น .
  • ส่งเสริมความเข้าใจ, การศึกษา และการฝึกอบรมเกี่ยวกับสถานพยาบาลในเรื่องการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา (Pharmacovigilance) และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลต่อสาธารณะ.

ในกรณีจำเป็นในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย.

ในกรณีที่เป็นฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของเราในการ :

(ก) ทำให้แน่ใจว่า การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา (Pharmacovigilance) ได้ถูกดำเนินการ และ/หรือ

(ข) ส่งเสริมสาธารณสุขและความปลอดภัย

  • ดำเนินกระบวนการในเรื่องใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน.
  • ดำเนินการสอบทานบุคคลภายนอกที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย เช่น ผู้ขายและคู่ค้าทางธุรกิจ .
  • สำหรับหน้าที่การทำงานภายใน เช่น การรายงานและการตรวจสอบและการบริหารจัดการความเสี่ยง .
  • รักษาการดำเนินงานหรือระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าของเรา .
  • รักษาและจัดการดูแลบันทึกเกี่ยวกับลูกค้าหรือบริษัทและการพัฒนาในระหว่างดำเนินธุรกิจ .
  • สำหรับการจัดเก็บบันทึกภายในของเรา .
  • สำหรับการจัดเตรียมและการจัดทำเอกสาร, ความตกลง และ/หรือ สัญญาที่จำเป็นทั้งหมด .
  • สำหรับการดำเนินการทั่วไปและการบำรุงรักษาแพลตฟอร์ม.

ในกรณีจำเป็นในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย.

ในกรณีที่เป็นฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของเราในการ:

(ก) ทำให้แน่ใจว่ามีการดำเนินธรุกิจที่ราบรื่นของเรา และ/หรือ

(ข) เก็บบันทึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจของเรา

  • พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่เสนอโดยการวิเคราะห์และการประเมินผลข้อมูลที่เรามีสิทธิเข้าถึง เช่น โดยการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและวิจัยตลาด .
  • พัฒนา, แสดง, วัดผล และติดตามโฆษณา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคอนเท้นท์, การสำรวจ และการส่งเสริมแพลตฟอร์มหรือผลิตภัณฑ์และบริการของเรา, บริษัทสาขา, บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัทในเครือ, คู่ค้าทางธุรกิจของเราและบุคคลภายนอกอื่น ๆ ) และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านและตามการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณานั้นในขณะที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์ม.

ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของเราในการ:

(ก) พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่นำเสนอให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าของเรา และ/หรือ

(ข) ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งานเมื่อมีการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอของเรา รวมถึงแพลตฟอร์ม

  • ดำเนินการ และ/หรือ อำนวยความสะดวกในเรื่องการควบคุมความเสี่ยงและการฉ้อฉลและการดำเนินกระบวนการชำระเงิน.
  • ป้องกัน, ตรวจจับ หรือตรวจสอบการผิดสัญญา, กิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือคอนเท้นท์ที่ต้องห้ามอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม .
  • บังคับและใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือสัญญาใด .
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อกำหนดที่ควบคุมซึ่งเกี่ยวกับธุรกรรมทางการค้า, การดำเนินกิจการหรือกิจกรรมของเราหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของเรา และทำการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมาย, บทบัญญัติ, คำสั่ง, คำสั่งศาล, หลักกฎหมาย, แนวปฏิบัติ, หนังสือเวียน หรือประมวลกฎหมายที่ใช้บังคับกับเราหรือสมาชิกรายใดในกลุ่มบริษัทของเราเป็นครั้งคราว .
  • ร่วมมือกับหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย.

ในกรณีจำเป็นในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย.

ในกรณีที่เป็นฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของเราในการ:

(ก) ป้องกันและสอบสวนข้อพิพาททางกฎหมาย, การผิดสัญญาที่น่าจะเกิดขึ้น, กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือคอนเท้นท์ที่ต้องห้าม ;

(ข) บังคับสิทธิตามสัญญา และ/หรือ

(ค) ร่วมมือกับผู้หน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย

  • • อำนวยความสะดวกในการดำเนินการสอบทานหรือการถ่ายโอนสินทรัพย์ตามจริงในกรณีที่มีการถ่ายโอนกิจการที่มุ่งหวัง, ที่เสนอ หรือตามจริงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน, การขายกิจการ, การจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์, การได้มาซึ่งการถือสิทธิ, การรวมกิจการ, การแยกกิจการ, กิจการร่วมค้า, การโอนสิทธิ, การฟื้นฟูกิจการ, สินทรัพย์หรือหุ้นทุนหรือธุรกรรมที่คล้ายคลึงกันของซิลลิค ฟาร์มา .

ในกรณีจำเป็นในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย.

ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของเราเพื่อดำเนินการปรับโครงสร้างบริษัทอย่างใด ๆ เพื่อความเติบโตหรือการทำให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรามากที่สุด .

  • ส่งข้อมูลหรือการเชื้อเชิญเพื่อเข้าร่วมการจัดงาน, สัมมนา, การประชุม, การริเริ่มดำเนินการ และการส่งเสริมและการพูดคุยที่ท่านอาจสนใจให้แก่ท่าน.
  • จัดการและบริหารจัดการเหตุการณ์และการประชุมวิชาชีพ รวมถึงการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์เช่นว่านั้นของท่าน .
  • ส่งเสริมและสื่อสารข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม, ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา, บริษัทสาขา, บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัทในเครือ, คู่ค้าทางธุรกิจของเราและบุคคลภายนอกอื่น ๆ โดยเราอาจเริ่มการติดต่อสื่อสารเช่นว่านั้นด้วยตนเองหรือผ่านทางบุคคลภายนอก.
  • ส่งมอบโฆษณาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมออนไลน์ (เช่น แสดงโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่ท่านอาจสนใจให้แก่ท่านบนฐานของพฤติกรรมก่อนหน้านี้ของท่านและแสดงโฆษณาและคอนเท้นท์ทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ แก่ท่าน) .
ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของเราและโดยต้องได้รับความยินยอมของท่านเมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ ให้มอบข้อมูลการตลาดที่ท่านอาจสนใจแก่ท่าน

 

IV.    ผลของการปฏิเสธหรือการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นใด ท่านมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เราด้วยความสมัครใจทั้งหมดและท่านไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันหรือการบังคับขู่เข็ญอย่างใด ๆ ในการดำเนินการเช่นนั้น อย่างไรก็ดี ในบางพฤติการณ์ หากท่านไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้แก่เรา เราจะไม่ต้องรับผิดต่อผลสืบเนื่องอย่างใด ๆ ที่เกิดจากการที่ท่านไม่ให้ข้อมูลเช่นว่านั้น ซึ่งรวมถึง :

  • การที่เราไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่ท่านร้องขอให้แก่ท่านตามมาตรฐานเดียวกันหรือทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่ง ;
  • ความไม่สามารถในการลงทะเบียนท่านในแผนการรักษาผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง ;
  • การที่เราไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่ท่านอาจต้องการแก่ท่าน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนลดหรือการส่งเสริมพิเศษหรือผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการใหม่ของเรา;
  • การที่เราไม่สามารถปรับแต่งเนื้อหาในแพลตฟอร์มตามความชอบของท่านและประสบการณ์ในการใช้งานแพลตฟอร์มของท่านอาจจะไม่เป็นที่น่าพึงพอใจหรือเป็นประโยชน์ ;
  • ความไม่สามารถในการทำให้การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับท่านให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และ
  • ความไม่สามารถในการปฏิบัติตามกฎหมาย, บทบัญญัติ, คำสั่ง, คำสั่งศาล, หลักกฎหมาย, แนวปฏิบัติ และ/หรือ ประมวลกฎหมายที่ใช้บังคับอย่างใด ๆ ที่บังคับกับเรา .
V.     การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลดังต่อไปนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง :

  • องค์กรต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัทของเรา (รวมถึงองค์กรที่จะจัดตั้งในอนาคต), ผู้รับอนุญาต หรือคู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) บุคลากรที่ได้รับอนุญาตจากผู้สนับสนุนแผนการรักษาตัวของผู้ป่วยที่ท่านได้รับการลงทะเบียน ;
  • ลูกจ้าง, ตัวแทน, ผู้แทน, หุ้นส่วน, กิจการร่วมค้า, ผู้รับจ้าง, ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก, ผู้รับจ้างช่วงของเรา หรือบุคคลอื่น ๆ ตามที่เราเห็นว่าเป็นการจำเป็นในการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการทำความตกลงกับเรา ;
  • ผู้จัดหา, ผู้ผลิต และคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของเรา;
  • ผู้ถือได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่เกี่ยวข้องของเรา;
  • บุคคลที่เรามีภาระผูกพันในการรายงานประเด็นเรื่องความปลอดภัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ;
  • ที่ปรึกษามืออาชีพของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทนายความ, นักบัญชี, ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงินหรือที่ปรึกษามืออาชีพอื่น ๆ ของเราที่ได้รับการแต่งตั้งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของเรา ;
  • บุคคล, หน่วยงานของรัฐ, หน่วยงานตามกฎหมาย, หน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมแต่ละประเภท หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มีผลบังคับหรือกำหนดให้เราดำเนินการเช่นนั้นตามกฎหมายใด หรือหากเราเชื่อโดยสุจริตว่า การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นการจำเป็นเพื่อคุ้มครอง และ/หรือ ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเราหรืออันเนื่องมาจากการสอบสวนการฉ้อฉล, การฝ่าฝืน, การละเมิดลิขสิทธิ์, การเลี่ยงและการหนีภาษีหรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ;
  • ผู้ได้มาที่มุ่งหวังและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในกรณีที่มีการถ่ายโอนกิจการที่มุ่งหวัง, ที่เสนอ หรือตามจริงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน, การขายกิจการ, การจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์, การได้มาซึ่งการเข้าถือสิทธิ, การรวมกิจการ, การแยกบริษัท, กิจการร่วมค้า, การโอนสิทธิ, การฟื้นฟูกิจการ, ทรัพย์สินหรือหุ้นทุนหรือธุรกรรมที่คล้ายคลึงกันของซิลลิค ฟาร์มา และ
  • บุคคลอื่นใดที่ท่านร้องขอหรือให้อนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นหรือวัตถุประสงค์อื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเปิดเผยในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูลหรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างใด ๆ โดยตรง .

บุคคลภายนอกมีหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามหลักการที่เรากำหนดไว้ บุคคลภายนอกมีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยในระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของธุรกิจประเภทนั้น ๆ .

VI.    การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราทำให้แน่ใจว่า มีบรรดาภาระผูกพันในการรักษาความลับอย่างเหมาะสมและมาตรการการรักษาความปลอดภัยในองค์กรเพื่อคุ้มครองการรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่รวบรวมผ่านวิธีการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล, การเปลี่ยนแปลงข้อมูล, การเปิดเผยข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลเช่นว่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายและความสูญหายของข้อมูลจากอุบัติเหตุหรือการทำลายหรือความเสียหายของข้อมูลเช่นว่านั้น .

มาตรการการรักษาความปลอดภัยบางประการที่เรามีอยู่ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงมาตรการดังต่อไปนี้ :

  • การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบที่ได้รับการคุ้มครองด้วยเครือข่ายที่ปลอดภัย ;
  • จัดให้มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเฉพาะสำหรับลูกจ้างผู้ที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการของเขาและบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตผู้ที่มีความผูกพันตามสัญญาในการใช้มาตรการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ;
  • การควบคุมดูแลระบบของเราอย่างสม่ำเสมอในเรื่องกรณีที่มีความเสี่ยงสูงและการจู่โจมต่าง ๆ และตรวจสอบแนวปฏิบัติในการรวบรวม, การจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ, ทางเทคนิค และทางองค์กรให้ดีขึ้น และ
  • การตรวจสอบลักษณะประจำตัวของผู้ร้องขอก่อนที่จะให้เขาเข้าถึงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่เขามีสิทธิในการเข้าถึงหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย .

บุคคลภายนอกผู้ได้รับอนุญาตทุกคนผู้ที่อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะถูกกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ . 

VII.   สิทธิของท่าน

ขึ้นอยู่กับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่ท่านอาศัย ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ส่งมอบให้แก่เรา ท่านอาจมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้ในเวลาใด ๆ ก็ได้ :

  • ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบันทึกของเรา ;
  • ขอทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบันทึกของเราในกรณีที่ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง, ทำให้เข้าใจผิด, ล้าสมัย หรือไม่ครบถ้วนภายหลังจากที่มีการยืนยันและการตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลใหม่ที่มอบให้ ;
  • ขอให้ยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องการตลาด;
  • ปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน, ขอให้ห้ามหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน;
  • เพิกถอนความยินยอมของท่านในการที่จะให้เราดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป และ
  • ยื่นข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องการรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านของเรา.

หากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างใด ๆ และสิทธิเช่นว่านั้นได้รับการยอมรับในประเทศของท่าน กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่พบได้ที่ส่วนที่ XIV (ติดต่อเรา) ด้านล่างนี้ ในเรื่องการร้องขอเพื่อเข้าถึงหรือทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบันทึกของเรา การร้องขอเช่นว่านั้นต้องยื่นมาพร้อมกับเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องตามที่เราอาจกำหนดไว้ เราอาจกำหนดให้ท่านยื่นเอกสารเหล่านี้ด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบลักษณะประจำตัวของท่านเป็นครั้งคราว ณ ที่อยู่ที่พบได้ในส่วนที่ XIV (ติดต่อเรา) ข้างล่างนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะและความอ่อนไหวของการร้องขอนั้น เราจะทำความแก้ไขที่ถูกต้องโดยอาศัยฐานข้อมูลที่พิสูจน์ความเป็นจริงได้/การยืนยันความเป็นจริงและข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วที่ท่านมอบให้ การร้องขอของท่านอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับ

ในเรื่องการเพิกถอนความยินยอม ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้แก่เราทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้.

ท่านอาจร้องขอให้เราดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเราจะใช้ความพยายามที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความจำเป็นในด้านการค้าในการดำเนินการตามคำขอของท่าน อย่างไรก็ดี กรุณารับทราบว่า เราอาจถูกกำหนดให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นและไม่อาจลบข้อมูลนั้นได้ตลอดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายของเรา เมื่อเราลบข้อมูลใด ๆ ข้อมูลนั้นจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่แต่อาจยังคงอยู่ในแฟ้มสำรองข้อมูลของเรา เราอาจเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อป้องกันและตรวจจับการฉ้อฉลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน .

การใช้สิทธิหรือการเพิกถอนความยินยอมอย่างใด ๆ ของท่านที่กำหนดไว้ข้างตนในแต่ละกรณีจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ, เงื่อนไขตามสัญญาและระยะเวลาตามสมควร โดยอาจขึ้นอยู่กับในกรณีที่การใช้สิทธิดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของเราและความสามารถของเราในการดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายของเราหรือไม่อีกด้วย .

เราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามการร้องขอของท่านตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกับเราด้วย หากเราปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามการร้องขอนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการปฏิเสธของเราและเหตุผลที่เราปฏิเสธ

VIII.  การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้เราจะถูกจัดเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลหรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้เท่านั้น.

แม้ว่าระบบของเราจะออกแบบไว้จัดการกับการลบข้อมูลเพื่อประมวลผลตามแนวทางข้างต้น เราไม่อาจให้สัญญาได้ว่า ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกไปภายในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง ได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค เมื่อเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลนั้นจะถูกลบออกจากระบบและบันทึกของเราหรือลบรายละเอียดข้อมูลบางส่วนเพื่อให้ไม่สามารถบ่งชี้ตัวท่านได้อีกต่อไป .

IX.    การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราอาจส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือและลูกจ้าง, ตัวแทน และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตของเราในประเทศที่เราประกอบธุรกิจหรือไปยังสถานที่ที่เราเห็นสมควรหรือต้องการ (เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นใด) ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอาจส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือในต่างประเทศของเราที่มีสถานที่จัดเก็บเทคโนโลยีสารสนเทศและเซิร์ฟเวอร์ในการจัดเก็บตั้งอยู่ อาจมีความเป็นไปได้ว่า ระดับการคุ้มครองข้อมูลในเขตอำนาจอื่น ๆ จะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่ท่านอยู่อาศัยอย่างครบถ้วน แต่การดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดเช่นว่านั้นจะถูกดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ .

X.     การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ

แพลตฟอร์มอาจประกอบด้วยลิงค์เพื่อไปยังและกลับมาจากจากเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเครือข่ายคู่ค้า, ผู้โฆษณา, ผู้สนับสนุนแผนการรักษาผู้ป่วย และ/หรือ บุคคลภายนอกอื่น ๆ ของเรา หากท่านกดเข้าลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นใด ท่านจะออกจากแพลตฟอร์มของเราและถูกนำไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่ท่านเลือก เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก เราไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบต่อการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างใด ๆ โดยบุคคลภายนอกเช่นว่านั้นและเราไม่สามารถรับประกันว่าพวกเขาจะยึดถือตามแนวปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเช่นเดียวกันกับเรา เราส่งเสริมให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน.

เราอาจเสนอโอกาสแก่ท่านในการใช้การเข้าสู่โซเชียลมีเดียของท่าน หากท่านจะดำเนินการเช่นนั้น กรุณารับทราบว่า ท่านจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเราซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของท่าน เราสนับสนุนให้ท่านเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีการแบ่งปันและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริบทนี้ .

XI.    การตลาดและการส่งเสริม

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์, บริการ, เหตุการณ์, สัมมนา, การประชุม, การริเริ่มดำเนินการ และการส่งเสริมและการพูดคุยของเรา (เช่น การดำเนินการตลาดเช่นว่านั้นของบริษัทสาขา, บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัทในเครือของเรา), คู่ค้าทางธุรกิจ, ผู้สนับสนุน และ/หรือ ผู้โฆษณา เราอาจสื่อสารการตลาดเช่นว่านั้นแก่ท่านโดยวิธีการทางไปรษณีย์, โทรศัพท์, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, การส่งข้อความสั้น (SMS), โซเชียลมีเดีย และ/หรือ ช่องทางการสื่อสารตามสมควรอื่นใดโดยขึ้นอยู่กับว่าท่านตกลงเรื่องใดกับเรา หากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกการสมัครการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการตลาดและการส่งเสริม ท่านอาจกดที่ลิงก์ “ยกเลิกการสมัคร” ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อความที่เกี่ยวข้องที่ท่านได้รับจากเรา หรือท่านอาจติดต่อเราได้โดยตรงทางที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่พบในส่วนที่ XIV (ติดต่อเรา) ข้างล่างนี้ เมื่อเราได้รับคำร้องขอจากท่านในการยกเลิกการสมัคร อาจใช้เวลาถึงสิบสี่ (14) วันทำการในการที่เราจะดำเนินกระบวนการตามคำร้องขอของท่านและบันทึกในระบบของเรา ดังนั้น ท่านอาจยังคงได้รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดในระหว่างช่วงเวลานี้ กรุณารับทราบอีกด้วยว่า แม้ว่าท่านจะเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด ท่านอาจยังคงได้รับการติดต่อสื่อสารในการจัดการต่าง ๆ จากเรา เช่น การยืนยันคำสั่งซื้อหรือธุรกรรมอื่น ๆ และประกาศสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่เรื่องการตลาด . 

XII.   ภาษา

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องอย่างใด ๆ ระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาในท้องถิ่นนี้ ให้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับที่ใช้บังคับ . 

XIII.  การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัว

ซิลลิค ฟาร์มาสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาใด ๆ ก็ได้ เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า มีการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยการประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมดไว้อย่างเด่นชัดในแพลตฟอร์มและที่อื่น ๆ ที่เราเห็นเหมาะสมเป็นระยะเวลาตามสมควรระยะหนึ่ง การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการเผยแพร่ในแพลตฟอร์มใด ๆ นั้นเว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราขอเชิญให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อที่จะทราบเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องอย่างใด ๆ ในนโยบายนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนที่จะให้ข้อมูลใด ๆ แก่เรา การเข้าถึงหรือการใช้งาน แพลตฟอร์มที่ต่อเนื่องของท่าน และ/หรือ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา, หลังจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกตีความมว่าท่านได้ให้ความยินยอมของท่านต่อแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไข หากท่านไม่เห็นด้วย ท่านควรหยุดการงานแพลตฟอร์มของท่านทันที, ยุติการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก่เราและแจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษรตามวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วน VII (สิทธิของท่าน) และ XIV (ติดต่อเรา).

XIV.  ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยอย่างใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านข้างต้นอย่างใด ๆ ท่านอาจติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้รับผิดชอบในประเทศของท่าน ในตารางข้างล้างนี้:

ประเทศไทย

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

ชั้น 8-9 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ 2 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :

 

อีเมล:   THZP-Dataprivacy@zuelligpharma.com